ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคสมองซับซ้อน

Advance Neurology Referal Center

 

ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคสมองซับซ้อน พัฒนาระบบเพื่อความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาแบบ Advance therapy โดยขณะนี้ เปิดช่องทางในการส่งต่อในโรคดังต่อไปนี้ โดยแพทย์ที่มี Username and Password สามารถเข้ากรอกข้อมูลของเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรึกษาและส่งต่อได้ดียิ่งขึ้น โดยโรคที่สามารถทำการส่งต่อเพื่อการรักษาแบบจำเพาะได้แก่ โรคพาร์กินสันระยะรุนแรงที่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือ Apomorphine infusion therapy โรคปวดศีรษะเรื้อรังหรือดื้อยา โรค Multiple sclerosis ที่ต้องได้รับยา Drug modifying therapy โดยมีข้อมูลเบื้องต้นในการส่งต่อดังนี้

โรคพาร์กินสันระยะรุนแรง

โรคพาร์กินสันระยะรุนแรง ที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ บางรายต้องได้รับการรักษาด้วย advance therapy ได้แก่ การรักษาด้วยการผ่าตัด Deep Brain Stimulation (DBS) และ Apomorphine infusion therapy โดยมีแนวทางและ criteria สำหรับผู้ที่เหมาะสมได้รับการรักษาดังต่อไปนี้ 

A. การส่งต่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อเข้ารับการประเมินและผ่าตัดด้วย Deep Brain Stimulation (DBS)

B. การส่งต่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อเข้ารับการประเมินและรักษาด้วย Apomorphine infustion therapy

โรคปวดศีรษะ

A. โรคปวดศีรษะไมเกรนที่ต้องได้รับการรักษาด้วย Botulinum toxin injection

B. โรคปวดศีรษะไมเกรนที่ต้องได้รับการรักษาด้วย Inpatient treatment

โรค Multiple sclerosis

A. โรค Multiple sclersosis ที่ต้องได้รับการประเมินและรักษาด้วย Drug modifying agents (IFN, Fingolimod)

iCONNECT

>> LINK เข้าระบบการส่งต่อผู้ป่วย

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย