เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา About the Center

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยกลุ่มแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา โดยมี ผศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง เป็นประธานศูนย์ท่านแรก โดยถือว่าเป็นศูนย์ที่มีพันธกิจหลักคือเป็นแหล่งให้บริการด้านประสาทวิทยาแก่ประชาชนภาคเหนือ และยังเป็นแหล่งวิจัย พัฒนาความรู้แบบองค์รวม รวมถึงการศึกษาอีกด้วย  ในปัจจุบัน ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มี 11 ภาควิชาจากคณะแพทยศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา และมีการก่อตั้งกลุ่มศึกษาโรคเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องอีกหลายกลุ่ม 

วิศัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เป็นแหล่งที่ให้บริการทางด้านประสาทวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการที่ก้าวหน้าแก่ประชาชนภาคเหนือ และเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นผู้นำในด้านวิจัยทางด้านประสาทวิทยาในภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาการบริการให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยให้แก่ประชาชนภาคเหนือ
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประสาทวิทยา
  3. เป็นแหล่งวิจัยด้านประสาทวิทยาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

คุณค่า (Value)

CQIT

C - Customer focus การมุ่งเน้นผู้รับบริการ

Q - Quality การรักษาพยาบาลได้มาตรฐานในระดับสากล

I - Innovation การจัดการเรื่องนวัตกรรม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล กระบวนการและการบริการ

T - Team การทำงานเป็นทีม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home เกี่ยวกับเรา