คลินิกเฉพาะทางโรคสมอง

คลินิกเฉพาะทางโรคสมอง ตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีการดูและผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคอย่างเป็นระบบ มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย การเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยในเบื้องต้น โดยได้มีการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทเฉพาะโรคดังนี้

วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. คลินิกโรคความจำ (สัปดาห์ที่ 1) คลินิกโรคปวดศีรษะ(สัปดาห์ที่ 2 และ 3) คลินิกโรค MS และ NMO (สัปดาห์ที่ 2) คลินิก Myasthenia gravis (สัปดาห์ที่ 3) คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ (สัปดาห์ที่ 4) คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (สัปดาห์ที่ 1) 

ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและติดตามอาการในคลินิกนี้ จะได้รับการประเมินเก็บข้อมูลเฉพาะโรคอย่างเป็นระบบและได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การให้บริการ คลินิกเฉพาะทางโรคสมอง