บริการการตรวจวินิจฉัย

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยแก่โรคทางระบบประสาทต่าง ๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคความผิดปกติทางเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (neuromuscular disease) โรความผิดปกติทางสมองและโรคลมชัก (cerebral disorder and epilepsy) เป็นต้น โดยบริการการให้การตรวจพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ 

  1. การตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าเส้นประสาทกล้ามเนื้อ (electrodiagnostic study) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยมักมีการอ่อนแรง อาการชา ที่สงสัยโรคทางเส้นประสาท โดยการตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าเส้นประสาทกล้ามเนื้อ แบ่งออกได้เป็น
    1. การตรวจการทำงานของเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (nerve conduction study, NCV) เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของเส้นประสาท โดยใช้เครื่องมือจำเพาะ จะใช้เพื่อหาว่า อาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นนั้นมีผลเนื่องจากความผิดปกติของเส้นประสาทหรือไม่ โรคที่มีประโยชน์ในการตรวจชนิดนี้ได้แก่ โรคกระดูกทับเส้นประสาท โรคเส้นประสาทอักเสบ โรคเส้นประสาทผิดปกติจากโรคเบาหวาน โรคเส้นประสาทถูกกดทับ เช่น carpal tunnel syndrome เป็นต้น 
    2. การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (electromyography, EMG) เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ โดยอาการที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากกล้ามเนื้อผิดปกติได้แก่ อาการอ่อนแรง โดยเฉพาะอ่อนแรงบริเวณกล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ ต้นแขน ต้นขา นอกจากนี้ยังให้เพื่อให้การวินิจฉัยโรคของความผิดปกติของเซลล์ประสาทยนต์ (motor neurons) อีกด้วย 
  2. การตรวจคลื่นสมอง (electromyography, EEG) เป็นการตรวจเพื่อตรวจจับคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยใช้ประโยชน์ ในการให้การวินิจฉัยโรคลมชัก โรคการทำงานของสมองผิดปกติ และยังใช้ในการพยากรณ์โรคกรณีที่สมองขาดเลือดอีกด้วย 

Subcategories

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การให้บริการ บริการการตรวจวินิจฉัย