หน่วยตรวจฉุกเฉินและหน่ีวยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

 

ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารบูญสมมาร์ติน โทร 053-945832

 

 

ขอบเขตลักษณะงาน

 

ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งผู้ป่วยที่มารับริการผ่าตัดเล็กเช่น ตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า การขูดมดลูก หรือให้บริการผู้ป่วยที่มีบุตรยาก โดยให้บริการ การเก็บไข่ การย้ายตัวอ่อน และการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก เป็นต้น

หน่วยแยกประเภทและรับ-ส่งผู้ป่วย

ทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยเข้า หน่วยคลอด หน่วยผ่าตัด หน่วยตรวจฉุกเฉินและสังเกตอาการอย่าใกล้ชิด พร้อมทั้งให้บริการรับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด ย้ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยหรือกลับบ้าน ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการหน่วยคลอด ห้องผ่าตัด และหน่วยตรวจฉุกเฉินทางนรีเวช และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้รับริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827