รับรางวัลประกวดคำขวัญล้างมือ

  รางวัลที่ 1 ภัคนันท์ บุญทรง เจ้าหน้าที่ OR OB     คำขวัญ   "  การล้างมือถูกวิธี ทั้งก่อนหลังสร้างพลังป้องกัน เราสดใส

                                                                                        ชาวสวนดอกและผู้ป่วยให้ปลอดภัยด้วยทุกคนใส่ใจใฝ่ล้างมือ"

 

  รางวัลที่ 3 สิริวรรณ ปิยะกุลดำรง ผู้ตรวจการ OB    คำขวัญ   "   รักชีวิตพิชิตเชื้อแพร่ ช่วยกันแก้แค่ล้างมือ"

 

  รางวัลชมเชย   อุทุมพร เฆมอากาศ เจ้าหน้าที่ LR OB      คำขวัญ     "  ล้างมือก่อนหลังสัมผัส ปฏิบัติเป็นนิสัย

                                                                                                       ชีวีปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ"

 

 รางวัลชมเชย   ณิชทินันท์  อยู่ลางบัว  เจ้าหน้าที่ LR OB     คำขวัญ  " ล้างมือให้เป็นนิสัย ห่างไกลโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง"

บทความยอดนิยม

ประกาศและข่าวล่าสุด

Contact Us

  •    งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  •    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  •    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    โทร : 053-945827