งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
แผนพัฒนาบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์ [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 09:38 น.

แผนพัฒนาบุคลากร

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ปี 2552

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง

2. ประชุมสัมมนาพี่เลี้ยง

3. ปฐมนิเทศพยาบาลใหม

4. อบรมสัมนาผู้ตรวจการดึก-บ่าย

5. ประชุมวิชาการภายในงานการพยาบาล ให้บุคลากรทุกระดับ

6. ประชุมวิชาการภายในงานการพยาบาล ให้บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

7.ประชุมวิชาการภายในงานการพยาบาล ให้บุคลากรระดับพนักงานช่วยการพยาบาล

8. ประชุมวิชาการประจำปี

9. ส่งบุคลากรร่วมอบรมวิชาการฝ่ายการพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ

10. จัดทำสื่อการสอนบุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

11. ติดตามประเมินผลโครงการหลังอบรม 3-6 เดือน

12. ปรับปรุงห้องสมุดสำหรับบุคลากร

13. สำรวจ Training need สำหรับบุคลากร

14. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 08:29 น.