ซ้าป้าทอง

1.  ชื่อนวัตกรรม                             ซ้าป้าทอง

2.  ผู้ประดิษฐ์นวัตกรรม                 นางสีทอง   ธรรมขันแก้ว
ผู้ช่วยพยาบาล

3.  สถานที่ทำงาน                           หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4.  ที่ปรึกษา                                     นางสาวกุลลัดดา   ตุ่นรัตน์        พยาบาล

นางดาวเรือง   พัฒิยะ                พยาบาล

นางจันทนา   จารุไพบูลย์         หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท

นางสาวเกษณา   แซ่ล้อ      ผู้ตรวจการงานการพยาบาลศัลยศาสตร์

 

5.  หลักการและเหตุผล

การใช้นวัตกรรมนวมสีทองที่มีอยู่เดิมเพื่อป้องกันการดึงท่อ /สายระบายต่างๆ พบว่ามีจุดอ่อนในการใช้งานเนื่องจากลักษณะของนวัตกรรมนวมสีทองทำมาจากถุงน้ำเกลือที่ใช้แล้วซึ่งถุงดังกล่าวมีขนาดเดียว   บางครั้งมือผู้ป่วยใหญ่ทำให้คับและไม่ได้ผล   บางรายใช้นิ้วชอนไช ทำให้นวมทะลุ ขาด นิ้วลอดออกมาดึงท่อ /สายระบายต่างๆ ได้   อีกทั้งมีเหงื่อออกมือเนื่องจากเป็นพลาสติกการระบายอากาศไม่ดี   ทำให้ชื้นแฉะไม่สุขสบาย   เจ้า ของนวัตกรรมจึงคิดปรับปรุงจุดอ่อนของนวัตกรรมเดิม เป็นนวัตกรรมซ้าป้าทองโดยใช้ตะกร้าซึ่งมีรูโปร่ง และขนาดใหญ่กว่าถุงน้ำเกลือมาแทนถุงน้ำเกลือดังกล่าว และนำปลอกถุงมือยืดขนาดยาวมาหุ้มทับและนำลูกบอลขนาดพอดีมือและอ่อนนุ่มใช้ ไว้ให้ผู้ป่วยได้บริหารมือไปด้วย   ได้นำมาทดลองใช้ในหอผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553  พร้อมเก็บข้อมูลจากประสิทธิผลในการใช้และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

6.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำนวัตกรรม ‘ซ้าป้าทอง’

ตระกร้า     1 ใบ

ปลอกแขน 1 ข้าง

เศษผ้ายืดขนาด 3 x 65 เซนติเมตร จำนวน    1 ชิ้น

ลูกบอลขนาดเล็ก                 1              ลูก

Forcep   1   ตัว

 

 

ค่าใช้จ่ายในการทำนวัตกรรม” ซ้าป้าทอง’ มีราคา           30     บาท   โดยสามารถนำไปทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้เรื่อย ๆ