ตะแกรงใส่ของปลายเตียงผู้ป่วย

  • ชื่อผลงาน/ โครงการพัฒนา ตะแกรงใส่ของปลายเตียงผู้ป่วย
  • สรุปผลงานโดยย่อ: “ตะแกรงใส่ของปลายเตียงผู้ป่วย” ช่วยทำให้ระยะห่างระหว่างปลายเตียงกว้างขึ้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ/หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิต สะดวก ส่งผลให้การทำงานง่าย ผู้ป่วยปลอดภัยจากการเข้าช่วยเหลือได้สะดวก
  • เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างปลายเตียงให้กว้างเพิ่มขึ้นอีก 80 เซนติเมตร
  • ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: โครงการนี้เกิดจากหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาทมีระยะระหว่างปลายเตียงแคบกว่ามาตรฐาน เพราะถูกกินที่ด้วยโต๊ะคร่อมเตียงซึ่งกว้างตัวละ 40 เซนติเมตร เมื่อเตียง 2 แถวที่มี โต๊ะคร่อมเตียงมาอยู่ตรงข้ามกันจึงมีการกินที่โดยโต๊ะคร่อมเตียงรวม 80 เซนติเมตร ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ไม่สะดวก
  • กิจกรรมการพัฒนา: ทีมผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมเล็งเห็นว่าควรจะประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อปรับสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาทให้ระยะห่างระหว่างปลายเตียงกว้างขึ้น ด้วยการทำนวัตกรรมที่ทำให้สามารถเลิกใช้โต๊ะคร่อมเตียงได้ จึงคิดประดิษฐ์ “ตะแกรงใส่ของปลายเตียงผู้ป่วย” ที่สามารถใส่ ป้ายหน้าเตียง ชาร์ท แฟ้มใส่แผ่นบันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท กล่องถุงมือ และ alcohol hand rubbing ที่ยึดกับเตียงได้ เพื่อช่วยให้ระยะห่างระหว่างแถวของเตียงกว้างขึ้น
  • การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง: หลังจากนำอุปกรณ์ไปใช้งาน พบว่าอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย มีที่วางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเตียง ระยะห่างระหว่างเตียงกว้างขึ้นได้ระยะตามมาตรฐาน จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร พบว่ามีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ ระดับมากถึงระดับมากที่สุด 96.43 % เนื่องจากเป็นที่วางที่พอเหมาะกับสิ่งของ ไม่เกะกะ ขวางทางเดิน ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยดีขึ้น
  • บทเรียนที่ได้รับ: “ตะแกรงใส่ของปลายเตียงผู้ป่วย” ช่วยทำให้ระยะห่างระหว่างปลายเตียงกว้างขึ้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ/หรืออุปกรณ์สะดวก ผู้ป่วยปลอดภัยจากการเข้าช่วยเหลือได้สะดวก ช่วยให้การทำงานของทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การติดต่อเจ้าของผลงาน/ผู้ประสานงาน:
  • เจ้าของผลงาน นาย เกียรติศักดิ์ ขันทะราษฎร์     เบอร์โทรศัพท์  086-1811174                E-mail: KIADTISAK.KHA@cmu.ac.th

นางสาวจันทร์ฉาย กันไชย          เบอร์โทรศัพท์  086-6710242                        E-mail: Janchai014@gmail.com

ที่วางถุงมือและ alcohol hand rubbing

ที่วางถุงมือและ alcohol hand rubbing

ที่วางชาร์ท  แฟ้มใส่แผ่นบันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท

และป้ายหน้าเตียง

เมื่อวางชาร์ท  แฟ้มใส่แผ่นบันทึกสัญญาณชีพและอาการทางระบบประสาท

และป้ายหน้าเตียงแล้ว

ก่อนทำนวัตกรรม

หลังทำนวัตกรรม