บุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

นางสาวพรศิลป์  คุณศิลป์ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ได้รับมอบรางวัล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2564
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

นางจรรยา  หมื่นรังษี

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

นางวาสนา  คงคา

พยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

นางสาวพัชรี  ติ๊บตา

พยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3

นางสาวมัชฌิมา  ณ เชียงใหม่

พยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท

นางสาวอาภากรณ์  แผลฤทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป