บุคลากรดีเด่นประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

นางสาวนงนุช  บุญอยู่ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 

ได้รับรางวัล คนสวนดอกรักษ์คุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรโครงการ “หนึ่งในร้อย”
รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2565
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

นางสาวผกามาศ  บุญญาภิสมภาร

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

นางสาวนภาพร  ติคำ

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3

นางนงลักษณ์  ทองวิค

หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

นางเยาวลักษณ์  ธรรมนารักษ์

พยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

นางสาวอนงค์คราญ  ปินคำ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3