บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2562
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

 

นางสาวมนนพรัฐ  อุเทน
ผู้ตรวจการพยาบาล
   พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 

 

นายพงศ์ศักดิ์  มูลกันทา
พยาบาล หอผู้ป่วยหนักทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 

 

นางดาเรศน์  ปรียวชิรญาณ
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

 

นางนงนุช  ประดง
พนักงานช่วยการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3
พนักงานส่วนงาน