บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2563
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

นางสาวพรศิลป์  คุณศิลป์ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

นางสาวนงนุช  บุญอยู่

หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2

นางสาววิมาลา  อินด้วง

พยาบาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

นายสุวิทย์  ตุ่นวัน

พนักงานช่วยการพยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด