ผลงานยอดเยี่ยม

ระบบและกลไกการป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรมในผู้ป่วย Aortic dissection

ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

ภายใต้ระบบการสร้าง Ethical Leaders ในโครงการ Senior Model

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ระบบและกลไกการป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรมในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง Top 3 diseases

ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่