หัวหน้าหอผู้ป่วย

นางจันทนา  ทวีชาติ
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป
นางชัชณี  มณีวรรณ
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท
นางเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
ทรวงอก หัวใจ 
และหลอดเลือด
นางพรพรรณ  สุทธิวงศ์
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1
นางอัญชิษฐา  เพ็งลี
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
นางสาวสุทธิรา ฟูคำ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2
นายพงศ์ศักดิ์ มูลกันทา
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม
ทรวงอก หัวใจ 
และหลอดเลือด
นางสาววาสนา คงคา
หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
นางนงลักษณ์  ทองวิค   
หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
นางสาวศิริพร  ใจวัง
หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมประสาท
นางสาวจรรยา  หมื่นรังษี
หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
นาย วีระชน  หนองช้าง
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1
นางสาวหทัยรัตน์ ใจวังเย็น
รักษาการ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3
นางสาวนงนุช  บุญอยู่
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2
นางสาวพัชรี ติ๊บตา
รักษาการ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3
นางสาวอุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์
หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมฉุกเฉิน