ภาพแสดงจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาตามห้องตรวจต่างๆของศูนย์โรคหัวใจในปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564