ดาวน์โหลด

Qlik Sense

คู่มือ Qlik Sense Desktop 2019

คู่มือ Set Proxy

KPI Input

คู่มือ KPI Input

อบรมการใช้โปรแกรม Qliksense (6 ส.ค. 2563)

การใช้ข้อมูลและการแปลผล Qlik Sense