ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางปฏิบัติการขอรับชุดข้อมูลอิเลคทรอนิคเพื่อการวิจัย

ข้อตกลงรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบเพื่อการวิจัย

บันทึกขออนุมัติชุดข้อมูลอิเลคทรอนิคเพื่อการวิจัย

Qlik Sense

คู่มือ Qlik Sense Desktop 2019

KPI Input

คู่มือ KPI Input

อบรมการใช้โปรแกรม Qliksense (6 ส.ค. 2563)

การใช้ข้อมูลและการแปลผล Qlik Sense