ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนดำเนินการขอใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อการวิจัย กรณีขอชุดข้อมูล

ขั้นตอนดำเนินการขอใช้ข้อมูลเพื่อการบริการ กรณีขอชุดข้อมูล และจัดทำ DB

ข้อตกลงรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบเพื่อการวิจัย

บันทึกขอข้อมูลวิจัย

บันทึกขอนำเข้าข้อมูลและจัดทำ Dashboard

บันทึกขอข้อมูลเพื่อการบริการหรืออื่นๆ

Qlik Sense

คู่มือ Qlik Sense Desktop 2019

KPI Input

คู่มือ KPI Input

อบรมการใช้โปรแกรม Qliksense (6 ส.ค. 2563)

การใช้ข้อมูลและการแปลผล Qlik Sense