บุคลากรประจำศูนย์

พรเพ็ญ ชาโป่ง

พรเพ็ญ ชาโป่ง

หัวหน้าศูนย์

นงพงา อัมพาผล

นงพงา อัมพาผล

พยาบาล

ภูมิเมธี เกตุสอน

ภูมิเมธี เกตุสอน

นักจัดการงานทั่วไป

พิมพกา เชื่อมสกุล

พิมพกา เชื่อมสกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นัชชา กันยานนท์

นัชชา กันยานนท์

พนักงานโปรแกรมเมอร์ (พนักงานโครงการของส่วนงาน)