ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๕