คณบดีและทีมงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรและทีมงาน ดูงานการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ณ ศูนย์บริหารข้อมูล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566