ผลงานร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้วยวาจา วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566

ผลงานร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้วยวาจา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังผู้ป่วยเชื้อดื้อยารายใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เนื่องในประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17 ผนึกกำลัง ICN: นำทฤษฎีผ่านประสบการณ์สู่การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เป็นเลิศ
IC Update 2023: Unite ICNs: Transform Theory through Experiences to IPC Best Practice วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่