ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Hospital Digital Transformation Quality Framework Development Network วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

นพ.ชุษณะ มะกรสาร ที่ปรึกษาสมาคมเวชสารสนเทศไทย
รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ รองเลขาธิการ และนายทะเบียนสมาคมเวชสารสนเทศไทย

เนื่องในโอกาสการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Hospital Digital Transformation Quality Framework Development Network เครือข่ายร่วมพัฒนากรอบคุณภาพ การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 16:00 ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) และได้ดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล (OC)
14:00 – 14:45 ศึกษาดูงานระบบที่น่าสนใจในโรงพยาบาล
– ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล (Med CMU operation and data management center)
– iSuandok
โดย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน
15:00 – 16:00 สรุป ตอบคำถาม และพิธีปิด