เกี่ยวกับโอมิกส์

“omics เทคโนโลยี เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” 

ด้วยการพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางโอมิกส์ ไม่ว่าจะเป็น genomics, transcriptomics, proteomics หรือ metabolomics ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการให้การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาผู้ป่วย การค้นคว้าเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษา และการป้องกันโรคต่างๆ อันจะเป็นแบบแผนการทำงานแบบบูรณาการข้ามสาย ทั้งการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิศวกรรมศาสตร์