ศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Omics Center for health Sciences: OCHS

ที่อยู่ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

9th – The 50th Anniversary Building, Faculty of Medicine, Chiang Mai University 110 Intawaroros Road, Si Phum, Muang, Chiang Mai 50200

โทรศัพท์ : 053-934-673, 053-934-674
E-mail : cmuteam-med@cmu.ac.th