1.  สร้างแบบแผนการทำงาน และพัฒนาบุคลากรและสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและงานบริการคลินิก

2. จัดตั้ง Suandok repository unit และระบบการจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล

3. จัดตั้ง Suandok bioinformatic unit สำหรับสนับสนุนการวิจัย บริการ และศึกษาฝีกอบรม

4. จัดตั้ง Molecular Diagnostic unit สำหรับสนับสนุนงานบริการและการฝึกอบรม

5. จัดตั้ง Advance Genetic Laboratory unit เพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องมือและเป็นศูนย์วิจัยบูรณาการ

6. จัดตั้ง Advance Cancer Laboratory unit เพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องมือและเป็นศูนย์วิจัยบูรณาการ