2.11.3 ห้องผ่าตัดเล็ก 3

ห้องผ่าตัดเล็ก 3

ห้องผ่าตัดเล็ก 3 ให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทั้งจากห้องตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน ผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการผ่าตัดและหัตถการทางการพยาาลแก่ผู้ป่วยโรคศัลยกรรมทั่วไป ออร์โธปิดิกส์ หู คอ จมูก อายุรกรรมทั่วไป และอายุรกรรมโรคไต 

จันทร์ - ศุกร์

วันราชการเท่านั้น

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ผู้ป่วยโรคศัลยกรรมทั่วไป
  • ผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป
  • ผู้ป่วยโรคออร์โธปิดิกส์
  • ผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก
  • ผู้ป่วยโรคอายุรกรรมโรคไต 

ห้องผ่าตัดเล็ก 3 

ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-725

คุณทัศนีย์  สิงห์เวชสกุล

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเล็ก

คุณนิยะดา มาโกมล

หัวหน้าห้องผ่าตัดเล็ก 3