แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่