ประเภทสาขาหลักสูตรแพทยสภา

แผน ก.

ประเภทสาขา หลักสูตร ภาควิชา สาขาฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม (ปี)
ประเภทที่ 1 จพ121 จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ 3
ประเภทที่ 1 จพ122 จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 4
ประเภทที่ 1 พธ111 พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค 3
ประเภทที่ 1 พธ112 พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก 3
ประเภทที่ 1 พธ121 นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ 3
ประเภทที่ 1 รส121 รังสีวิทยา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 3
ประเภทที่ 1 รส122 รังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
ประเภทที่ 1 วค121 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัว 3
ประเภทที่ 1 วฉ121 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
ประเภทที่ 1 อย121 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 4
ประเภทที่ 1 อย122 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคเลือด 3
ประเภทสาขา หลักสูตร ภาควิชา สาขาฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม (ปี)
ประเภทที่ 2 กม211 กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (เข้าปีที่ 1) 5
ประเภทที่ 2 กม221 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ 3
ประเภทที่ 2 จษ231 จักษุวิทยา จักษุวิทยา 3
ประเภทที่ 2 ปศ211 ศัลยศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ 5
ประเภทที่ 2 รส211 รังสีวิทยา รังสีวิทยาวินิจฉัย 3
ประเภทที่ 2 วฟ211 เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3
ประเภทที่ 2 วส211 วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา 3
ประเภทที่ 2 ศศ211 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 4
ประเภทที่ 2 ศศ212 ศัลยศาสตร์ กุมารศัลยศาสตร์ 4
ประเภทที่ 2 ศศ213 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทรวงอก 5
ประเภทที่ 2 ศศ221 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 4
ประเภทที่ 2 ศศ241 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 5
ประเภทที่ 2 สน211 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3
ประเภทที่ 2 สศ221 โสต ศอ นาสิกวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา 3
ประเภทที่ 2 อธ221 ออร์โทปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์ 4
ประเภทที่ 2 อย221 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ 3
ประเภทที่ 2 อย222 อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา 3
ประเภทที่ 2 อย241 อายุรศาสตร์ ตจวิทยา 4
ประเภทสาขา หลักสูตร ภาควิชา สาขาฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม (ปี)
ประเภทที่ 3 กม301 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 2
ประเภทที่ 3 กม304 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 2
ประเภทที่ 3 กม306 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 2
ประเภทที่ 3 กม307 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
ประเภทที่ 3 กม308 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์โรคไต 2
ประเภทที่ 3 กม312 กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 2
ประเภทที่ 3 กม341 กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (เข้าปีที่ 4) 5
ประเภทที่ 3 จพ301 จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2
ประเภทที่ 3 พธ302 พยาธิวิทยา พยาธิสูตินรีเวชวิทยา 2
ประเภทที่ 3 รส301 รังสีวิทยา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 2
ประเภทที่ 3 รส303 รังสีวิทยา รังสีร่วมรักษาของลำตัว 2
ประเภทที่ 3 วส302 วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 2
ประเภทที่ 3 ศศ302 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (สถาบันร่วม) 2
ประเภทที่ 3 ศศ303 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 2
ประเภทที่ 3 ศศ304 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 2
ประเภทที่ 3 ศศ323 ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (เข้าปีที่ 2) 3
ประเภทที่ 3 ศศ331 ศัลยศาสตร์ กุมารศััลยศาสตร์ (เข้าปีที่ 3) 2
ประเภทที่ 3 ศศ333 ศััลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (เข้าปีที่ 3) 2
ประเภทที่ 3 สน301 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มะเร็งวิทยานรีเวช 2
ประเภทที่ 3 สน302 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2
ประเภทที่ 3 สน303 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2
ประเภทที่ 3 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 1
ประเภทที่ 3 อย302 อายุรศาสตร์ เวชบำบัดวิกฤต 2
ประเภทที่ 3 อย305 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม 2
ประเภทที่ 3 อย306 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 2
ประเภทที่ 3 อย307 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
ประเภทที่ 3 อย308 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคไต 2
ประเภทที่ 3 อย310 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
ประเภทที่ 3 อย311 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ 2
ประเภทที่ 3 อย312 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2
ประเภทที่ 3 อย322 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคเลือด (เข้าปีที่ 2) 2
ประเภทที่ 3 อย323 อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา (เข้าปีที่ 2) 2
ประเภทที่ 3 อย331 อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (เข้าปีที่ 3) 2
ประเภทที่ 3 อย352 อายุรศาสตร์ เวชบำบัดวิกฤต (เข้าต่อยอดปี 2)