ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ

mis57

01 พฤษภาคม 2019

ไม่มีความเห็น

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

 

 

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล สวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center) เพื่อเป็น ศูนย์ประสานงานทั้งภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตยืมไปใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือโรงพยาบาล

 

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนเตียงให้บริการ 1,400 เตียง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการซับซ้อน มีภาวะวิกฤต และคุกคามต่อชีวิต จากสถิติพบมีผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย มากถึง 52.13% ซึ่งพบปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้ เพราะขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าญาติผู้ให้การดูแล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านนี้อีกด้วย

 

          โดยในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ ( 3 gether : Run & Ride for Life ) ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อระดมเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาค ซึ่งในส่วนของเชียงใหม่จะมีการวิ่งเพียงอย่างเดียว ระยะทาง 734 กิโลเมตร โดยในแต่ละวันที่มีการวิ่งผ่านแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรม ให้ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมการวิ่ง และร่วมบริจาคเงิน สำหรับในวันสุดท้ายของการวิ่ง คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ มช. ยังมีการจัดงานวิ่งการกุศล “Suandok Charity Run for Life : วิ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยสวนดอกและผู้ป่วยในภูมิภาค” อีกด้วย

 

          นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ การถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่10” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9” ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น คณะแพทย์ มช. ได้นำเงินบริจาคมาสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center)

 

          พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และหัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย กล่าวว่า การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิตทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการ ของสังคมมากขึ้นจากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจน อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรงและโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่น โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายมีจำนวนมากขึ้นส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระยะท้าย ของชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีประชากรประมาณ 20 ล้าน ที่มีความต้องการการดูแลในระยะท้ายของชีวิต และประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ถึง ปานกลาง ร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ (อายุ มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป) ในขณะที่ร้อยละ 6 เป็นเด็ก องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต

 

          และยังพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิตกลุ่มนี้มีปัญหา และอุปสรรคสำคัญส่วนหนึ่ง คือ มีรายได้น้อย ไม่มีเงินเพียงพอ ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบัน TDCI ปี 2559 ที่นำเสนองานวิจัยว่าค่าดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ต้องใช้งบประมาณเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน ประกอบกับเมื่อติดต่อประสานงานเครือข่ายเพื่อส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านและขอยืมอุปกรณ์พบว่าแต่ละแห่ง ขาดแคลน จำนวนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เช่นเดียวกันทำให้ผู้ป่วย ไม่สามารถกลับบ้านได้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น และไม่สามารถกลับไปเสียชีวิตที่บ้านตามที่ผู้ป่วยและญาติต้องการได้ ดังนั้นทางศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นโดยใช้วิธีการระดมทุนบริจาคโดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดภายนอก (Bipap) เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 3 ลิตรและ 5 ลิตร เตียงพร้อมที่นอน (ไฟเบอร์ / เหล็ก /ไฟฟ้า) เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (O2 Sat) เครื่องดูดเสมหะ (Suction) ที่นอนลม (Alpha bed) ล้อเข็น (Wheel Chair) และอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เป็นต้น ให้ผู้ป่วย ยืมเครื่องมือทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หรือเสร็จสิ้นการใช้งานญาติจะนำเครื่องมืออุปกรณ์กลับมาคืนพร้อมรับเงินมัดจำที่วางไว้ตามแนวทางที่ทางศูนย์ได้กำหนด

รูปภาพประกอบ

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0 (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้) หรือ เปิด Application ของธนาคารบนมือถือของท่าน แล้วสแกนที่ QR-code ด้านล่าง

 

 

การส่งหลักฐานการบริจาคสมทบทุน

เมื่อท่านได้ทำการบริจาคผ่านธนาคาร หรือ Application บน Smartphone แล้ว กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงิน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. โทรสาร. 053-934813
2. email : sdmed.cmu@gmail.com
3. Line ID : 0956797775 คลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่

เมื่อทางมูลนิธิได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป