อีเมล์ของสมาชิกเครือข่าย

 

ร.พ.

ชื่อ - นามสกุล

E – mail

1. รพ. แม่ใจ จ.พะเยา

นส. วาสนา พินิจสุวรรณ

 Pinitsuwan _1963  @ hotmail.com

2. รพ.เชียงแสน

นส. วนิดา จันตัน

Vjtmont @ hotmail.com

3.รพ.เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย

นางกฤษฎา ซื่องาม

Tangthai 2 @ G mail.com

4. รพ. บ้านธิ  จ.ลำพูน

 

นางกาญจนา ธรรมา

Nui_view 1713 @ hotmail.com

นส.สุวิมล พีระเพ็ญ

นางสาวสุมิตรา ถานะสม

นางเพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์

Nongsu_ 1965 @ hotmail.com

Banthi 301 @ g mail.com

boom_200913 @ hotmail.com

 

5. รพ. ทุ่งหัวช้าง  จ.ลำพูน

น.ส. วรณัน นวลเมือง

Pheetong _ 1121 @ hotmail.com

6. รพ.วังเหนือ จ.ลำปาง

นางนันทภัส คิดอ่าน

นางลิหลิว  จันทร์พุฒ

N.napas _ 98 @ hotmail.com

LiLiew _ c @ hotmail.com

7. รพ. เชียงคำ จ.เชียงราย

นาง อัญชลี หอมนาน

นส. สาวิตรี  ใจซื่อ (085- 7324939)

Jammy_ DA @ hotmail.com

 

8. รพ. แมคคอร์มิค  จ.เชียงใหม่

นางสาวดุษฎี พงศ์อุดม

Duspong @ yahoo.com

9. รพ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน

อโณทัย จองวู

Anothai j @ yahoo. Com

10. รพ. แมคเคน

โสลัดดา แก้วเทพ

AU.MCK @ hotmail.com

11. รพ. ศรีสังวาล จ. แม่ฮ่องสอน

 

เสาวนีย์ วงษ์ดี

SW_o.o _nit @ hotmail.com

วรัญญพร  จันทร์โสภา

Varun_jun@ hotmail. Com

12. เชียงม่วน จ.พะเยา

 

วรารักษ์ ก้อนคำ

Sunitanukhor @ hotmail

นันทิกร  น้ำสา

Tonnam_ n @ hotmail.com

13. รพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วิไล  อำมาตย์มณี

wilai 48  @ hotmail.com

ศศิธร  ประวัง

sasi.ning @ hotmail.com

14. รพ. แม่สรวย

ศุภลักษณ์  อิ่นแก้ว

SUPALUKINKA @ hotmail.com

15. รพ.แม่วาง

 

จันทร์จิรา  ภัทรเศรษฐการ

Laa_MV @ hotmail.com

นางจำเรียง  ไชยวงค์สาย

Jamriang_chai @ hotmail.com

16. รพ. แพร่

อารีญา ด่านผาทอง

AREEYA105  @ hotmail.com

17. วัดจันทร์  ฯ

 

คนึงนิจ  อุตมะโน

eve11 _ka@ hotmail.com

พนัชกร ฟองมูล

KUNG – 1981 @ hotmail.com

18. รพ. แม่ออน

 

ดวงเดือน เรือนสา

JEED _ 72 @hotmail.com

วรรณี  อารีย์วงษ์

wannee- areewong@  hotmail.com

19. เชียงดาว

นางสาวสุภัตรา จันทร์อาสา

mame _ stems @ hotmail.com

20. หางดง

ศรัญญา เพาะโภชน์

SYA 2511 @ hotmail.com

21. ดอยหล่อ

นางสาวทัศนีย์  บุญเป็ง

iyajung 19 @ hotmail.com

 

ธัญญรักษ์  กาวิละ

Lyu_ naka @ hotmail.com

22. เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุพิน ศรีแก้ว

ดวงเดือน สุริยะป้อ

JSK_ Jean @ hotmail.com

Pee eat @ Live. Com

23. ค่ายกาวิละ

รอ.หญิง แสงเทียน ศรีวิชัย

พ.ท.หญิง จุฑามาศ สุวรรณผ่อง

Sangthian_s@ hotmail.com

Juthamassu @ yahoo.com

24. รพ.นครพิงค์

นางศรีสังวาลย์  เนตรอนงค์

SRISANGWAN176 @ hotmail.com

25. สันทราย

สุพร   มอรอยอ

ดาวเรือง  อิ่มเอิบ

-

Daorvang _ 11@ hotmail.com

26. จอมทอง

นางประทุมพร   ณ วรรณมา

Red _ Zil @ hotmail.com

 

นางปรียานุช บุญประสม

nam_ob 12 @ hotmail.com

27. แม่แตง

นาง ทศวดี  คำนนท์คอม

นางดวงพร  เตมีศักดิ์

Jampa10 @ windowslive.com

gpme005 @ hotmail.com

28. สะเมิง

นางแสงเดือน พลเยี่ยม

นางสาววิลาวัลย์ มหาคำ

Srithae _p @hotmail.com

nuy 27 @ hotmail.com

29. เมืองปาน จ. ลำปาง

นางสาวกาญจนา พรมเสน

Kanjana _ward @hotmail.com

30. ท่าวังผา จ.น่าน

นางสาวนรินธร หล้าหลึก

นางสุกฤตา สุวรรณเลิศ

Narin _ 7220 @ hotmail.com

S.suklitha A hotmail.com

31. แจ้ห่ม จ.ลำปาง

นางภิปราย นุชตา

นางสาววิมล  เป็นมูล

Prai_ 111@ hotmail.com

Win_Kung @ hotmail.com

32. รพศ. ลำปาง

นางสาว เบญจมาส วงศ์มณีวรรณ

นางสาวสุจิตรา กอบการดี

วิไลวรรณ จันทร์ชนะ

benjamas 22349 @ g mail.com

Jaaeys _ 2521 2hotmail.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

 นางสาวนภาพร มีหน้อย

RAMMY_MEE @hotmail.com

34. สารภี จ.เชียงใหม่

นางสุกัญญา แสนแปง

นางสาวยุวดี ปันแก้ว

SARAPEEHEALT.com

YUWADEEPUN @ yahoo.co.th

35. เกาะคา จ. ลำปาง

นางสาวสมเพ็ชร  ขัดทะเสมา

Petch 451 @ hotmail.com

36. พร้าว  053-475293 ต่อ 103

นางอุไร  พันธุ

นางไพรวรรณ  แสนอาสา

PHROA_hospital @ hotmail.com

SANARSA @ hotmail.com

37. รพ. ลำพูน

 

 

อัจฉรา โพธิศาสตร์

PO-thi @ hotmail.com

นพ. พายุพล   ศรีอภัย

payu088 @ gmail.com

นางทับทิม  เดชจรรยา

to.tubtim @ gmail.com

38. รพ. แม่ทะ

แพรวพรรณ ชิวหรัตน์

PRAEWMAE tha @ hotmail.com

39. รพ. ป่าซาง  จ. ลำพูน

มัลลิกา โมกขะสมิต

Mullika_ Mokkhasmita @hotmail.com

40. รพ. บ้านโฮ่ง  จ. ลำพูน

กิ่งก้อย ทาคำ

AKTHASUNWAN @ yahoo.com

41 รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 พญ.นลินี  จักรแก้ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

42. รพ.ปง จ.พะเยา 

พญ.อังศุวาริน  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43. จ.น่าน

ไฟรินทร์ สมบัติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jirasuda Hoiyeephu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ โทรสาร สถานพยาบาลเครือข่าย

โรงพยาบาล

จำนวนเตียง

โทรศัพท์

Fax

 รพท.นครพิงค์

519 

053-999200 

053-999221 

รพช.จอมทอง

130

053 - 362075

053-341521

รพช.แม่แจ่ม

30

053-785073

053-485098

รพช.เชียงดาว

60

053-455074

053-455249

รพช.ดอยสะเก็ด

30

053-495571

053-495505

รพช.แม่แตง

30

053-470701-3

053-471717

รพช.สะเมิง

30

053-487012-4

053-487015

รพช.ฝาง

90

053-451444

053-451152

รพช.แม่อาย

72

053-459036-7

053-459038

รพช.พร้าว

60

053-475271

053-475293

รพช.สันป่าตอง

150

053-311404

053-311712

รพช.สันกำแพง

30

053-395740

053-446635

รพช.สันทราย

53

053-498998

053-498998

รพช.หางดง

25

053-442113

053-441630

รพช.ฮอด

60

053-461095

053-831445

รพช.ดอยเต่า

30

053-469018

053-833100

รพช.อมก๋อย

30

053-467110-1

053-467014

รพช.สารภี

59

053-321762

053-321762

รพช.เวียงแหง

30

053-477001

053-477001

รพช.ไชยปราการ

30

053-870444

053 - 457027

รพช.แม่วาง

30

053-928044-5

053-363438

รพช.แม่ออน

18

053-880745-6

053-880475

รพช.ดอยหล่อ

30

053-355835

053-355835

รพ.กองบิน41

 

053-273786

053-283217

รพ.ค่ายกาวิละ   เชียงใหม่

 

053-245783

053-245783

รพ.ดารารัศมี

 

053-297207

053-297385

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

053-947000

053-945151

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่

 

053-233214-6

 

รพ. ช้างเผือก

 

053-220022

053-218131

รพ. เซ็นทรัล

 

053-819333

053-271624

รพ. รวมแพทย์

 

053-270144

053-279256

รพ. แมคเคน

 

053-124263

053-124264

รพ.   สยามราษฎร์

 

053-411234

053-411235

รพ.   เชียงใหม่ใกล้หมอ

     

รพท.   ลำพูน  ( 9 )

435

053-569100

053 - 510023

รพช. แม่ทา

30

053-549014

053- 976019

รพช. บ้านโฮ่ง

30

053-591505

053- 591232

รพช. ลี้

60

053-979833-5

053- 979833 - 5

รพช.   ทุ้งหัวช้าง

30

053-975201

053- 975200

รพช.ป่าซาง

90

053-511234

053- 511234

รพช.บ้านธิ

30

053-501703

053- 501703

รพ.   ศิริเวช  ลำพูน

59

053-537597

053-537776

คลินิกชุมชนอบอุ่น

OPD

 

053-

รพศ.ลำปาง (   14 )

800

054-223623-7

054-226126

รพช.แม่เมาะ

30

054-226104

054-226104#105

รพช.เกาะคา

60

054-281393

054-284834

รพช.เสริมงาม

30

053-286118

054-286118

รพช.งาว

30

053-239504

054-261055

รพช.แจ้ห่ม

60

053-271005

054-271005#102

รพช.วังเหนือ

31

054-279100

054-279100#103

รพช.เถิน

30

054-292017

054-291585

รพช.แม่พริก

30

054-299324

054-299323

รพช.แม่ทะ

30

054-289184

054-289184

รพช.สบปราบ

30

054-296085

054-296253

รพช.ห้างฉัตร

60

054-296506

054-296515

รพช.เมืองปาน

30

054-276020

054-276307

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

   

054-

รพท.แพร่   ( 8 )

438

054-533500

054-571096

รพช.ร้องกวาง

30

054-597115

054-648360

รพช.ลอง

60

054-581661

054-581479

รพช.สูงเม่น

30

054-541430

054-630939

รพช.สอง

30

054-591815

054-591575

รพช.วังชิ้น

30

054-589106

054-589098

รพช.หนองม่วงไข่

30

054-647458

054-647460

รพร.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

38

054-613134

054-613195

รพท.น่าน    ( 15 )

491

054-771620-2

054-710977

รพช.แม่จริม

36

054-769154

054-769043

รพช.บ้านหลวง

30

054-761060-1

054-761222

รพช.นาน้อย

49

054-789089-90

054-789090

รพช.ท่าวังผา

30

054-755380

054-799136

รพช.เวียงสา

60

054-781683-4

054-752197

รพช.ทุ่งช้าง

30

054-795100

054-795125

รพช.เชียงกลาง

30

054-797111

054-797123

รพช.นาหมื่น

30

054-787013

054-787014#145

รพช.สันติสุข

30

054-767168

054-767048

รพช.บ่อเกลือ

10

054-778066-7

054-778068

รพช.สองแคว

30

054-777084-6

054-777087

รพร.ปัว

97

054-791104

054-791225

รพช.เฉลิมพระเกียรติ

30

054-795578

054-795568

รพ.   ค่ายสุริยพงษ์

     

รพท.พะเยา   ( 8 )

377

054-409300-1

054-409330

รพท.เชียงคำ

225

054-452091-3

054-416615

รพช.จุน

30

054-409200-19

054-409203

รพช.เชียงม่วน

30

054-495018

054-495125#111

รพช.ดอกคำใต้

60

054-491994

054-491507

รพช.ปง

30

054-497030

054-429510

รพช.แม่ใจ

30

054-409600

054-409604

รพ.   ค่ายขุนเจืองธรรมิ

     

รพศ.เชียงราย   (18 )

756

053-711300-4

053-713044

รพช.เทิง

60

053-795466

053-795466

รพช.พาน

120

053-721345

053-721346

รพช.ป่าแดด

30

053-654479-80

053-654480

รพช.แม่จัน

90

053-771300

053-660961

รพช.เชียงแสน

60

053-777035

053-777035

รพช.แม่สาย

90

053-731300-1

053-731300-1#2345

รพช.แม่สรวย

48

053-786063

053-786063

รพช.เวียงป่าเป้า

60

053-781342-3

053-781342

รพช.พญาเม็งราย

30

053-799033

053-799124

รพช.เวียงแก่น

30

053-608153

053-608154

รพช.ขุนตาล

30

053-606221

053-606220

รพช.แม่ฟ้าหลวง

27

053-765402

053-730194

รพช.แม่ลาว

30

053-729585

053-729586

รพช.เวียงเชียงรุ้ง

30

053-953137-9

053-853139

รพร.เชียงของ

69

053-791206-7

053-791207#280

รพช.สมเด็จพระญาณสังวร

30

053-768750-2

053-768754

รพ.   ค่ายเม็งรายมหาราช

     

ศูนย์แพทย์   ม.แม่ฟ้าหลวง     รับเฉพาะนักศึกษาที่ย้ายมาอยู่เลขที่บ้านของ มหาวิทยาลัย

   

OP, PP

รพท.ศรีสังวาลย์   ( 7)

154

053 -  0 611378

053 - 611048

รพช.ขุนยวม

30

053 - 691098

053 - 691098

รพช.ปาย

30

053 - 699211

053 - 699211

รพช.แม่สะเรียง

90

053 - 621037

053 - 621037

รพช.แม่ลาน้อย

30

053 - 689062

053 - 689062

รพช.สบเมย

30

053 - 618081-2

053 - 618082

รพช.ปางมะผ้า

30

053 - 617153-5

053-617153

 

 

Copyright © 2021 Suandok Palliative Care Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Template designed by olwebdesign.