ด้านการศึกษา

การนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี  หัวข้อ กระบวนการฝึกอบรมที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้เรียน Hand on Workshop  โดย รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)