DOWNLOAD

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

บทความพิเศษ

บทความทีได้รับรางวัล

 1. “เกลา by OPD&ER TEAM” โดย นางศุภมาส สุภารัตน์  สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 2. “Trustworthy IV care…เรา care คุณ…ด้วยหัวใจ” โดย น.ส.ไกรวรร กาพันธ์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 3. “Chang Mindset เคล็ดลับการทำงาน”  โดย นายศรีทัย สีทิพย์ สังกัด งานบริการกลาง
 4. “บทเรียนจากการทำงานบริหารหลักสูตรชั้นคลินิกในปีแรก” โดย รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง  สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์
 5. “เคล็ดไม่ลับที่อยากเล่าของชาว AcadeMED+” โดย รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 6. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานที่สุดยอด” โดย น.ส.กัลยา ชื่นใจ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 7. “Standby Team, Stand by Yo” โดย นางชัญญา เทวาดิเทพ  สังกัด หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
 8. “ทำไมฉันจึงขอบคุณนักศึกษำแพทย์ที่พัฒนำความเป็นครูแพทย์ของฉัน” โดย รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

บทความ Popular vote

 1. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด… หมอก๊วย” โดย ศ.พญ.ลักขณา ไทยเครือ สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
 2. “สวนหัวใจโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล : เราทำด้วยใจ” โดย นายนิยม สุวรรณวงศ์ สังกัด หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
 3. “OPD วิถีใหม : “NEW NORMAL OPD” โดย พว.ชัชฎากร จันทรวิทูร สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 4. “พ่อบ้านแม่บ้านคนเก่งของฉัน ” โดย นางชมพูนุท ทิพย์ฝั้น สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 5. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” โดย นางดารณี จิระปัญญาเลิศ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 6. “ดูแลทารกแรกเกิดด้วยใจ ให้ปลอดภัยจากภาวะวิกฤต” โดย นางพรพรรณ ดาศรี สังกัด หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
 7. “ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายไต : ส่งมอบไต….สู่ใจผู้รับบริการ” โดย นางนฤมล สุยะใหญ่ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 8. “การลดระยะเวลาในการรับผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินที่สงสัย โควิด 19” โดย น.ส.นราพร พุทธวงค์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 9. “โควิด-19 บ้านธรรมปกรณ์ : ภารกิจที่ท้าทาย” โดย น.ส.พีรยา พงศ์สังกาจ นางโสภิดา ธรรมชัยกูล น.ส.ชนกานต์ คาบเพ็ชร สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 10. “ดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวอย่างไร ให้อาการดีขึ้น เคล็ดไม่ลับของการทํางานที่สุดยอด” โดย น.ส.อนงค์ อมฤตโกมล สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 11. “การพัฒนางานเรื่อง แผลกดทับ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดย นางสุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ สังกัด งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 12. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด Clinic 108 คนสำราญ งานสำเร็จ ทำงานด้วยใจ สำเร็จด้วยทีม” โดย นางนฤมล พูลเพียร นาง ลัดดาวรรณ ป่านเพ็ชร นางภูมิจันทร์ ขูดำ นางพิไลวรรณ พิชัยรัตนวงศ์ และทีมงานประกันสังคม สังกัด งานประกันสังคม

บทความเกี่ยวกับ : ผู้บริหาร

 1. ผู้บริหารข้ามคืน” โดย ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี

บทความเกี่ยวกับ : การเรียน การสอน

 1. “การปรับสมดุลเสียงของลูกค้า” โดย รศ.พญ.วริยา สุขุประการ สังกัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 2. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด คือความใส่ใจ ตั้งใจในการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาโดยการสร้างบรรยากาศการเรียนและการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางที่ร่วมสมัย”  โดย อ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

บทความเกี่ยวกับ : บริหารทั่วไป

 1. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางกันยาพร สุวรรณา  สังกัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 2. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.ธนาภรณ์ คงทะมาตร์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
 3. ทำงานให้ดีต้องมี “5ส” โดย นางอิสรีย์ ปัญญาวรรณ สังกัด งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 4. “ทีมเวิร์คสิทำให้ฉันอยำกไปทำงานทุกวัน” โดย น.ส.วรัญตรี คำฝั้น  สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นายนนทชา จันทูร สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 6. เคล็ดไม่ลับของการทำงานที่สุดยอด โดย น.ส.เจษฎาพร พึ่งทอง สังกัด งานการพยาบาล หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย
 7. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางกุลญาภา เขื่อนสุวรรณ สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 8. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย พญ.กมรวรรณ กตัญญูวงศ์ สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 9. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.ชนันท์ธิดา อติชาติ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 10. ความสำเร็จของงาน พื้นฐานคือความตั้งใจ โดย น.ส.หทัยภัทร เรือนแก้ว สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 11. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย ภญ.จีรติการณ์ พิทาคำ สังกัด ฝ่ายเภสัชกรรม
 12. พลังด้านบวก โดย น.ส.กชกร ฤกษ์ดี สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 13. สุดยอดในฉบับของคุณ โดย งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป สังกัด น.ส.ฐิตาภา ดอนอินผล
 14. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” โดย น.ส.ณัฐชา พิริยะโชค สังกัด งานบริหารงานวิจัย
 15. เคล็ดไม่ลับ การทำงานเป็น “กองหลัง” ให้มีความสุข โดย น.ส.นงพงา อัมพาผล สังกัด ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล
 16. เมตตา..ภาษาใจสำหรับใครบางคน โดย น.ส.นราพร พุทธวงค์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 17. เคล็ดไม่ลับของการทำงานที่สุดยอด โดย น.ส.ปราถนา กันธรรม สังกัด หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1
 18. น้ำไม่เต็มแก้วกับการทำงาน โดย นางละอองดาว สุทะ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 19. More than nurse …… อยู่ อย่าง อยาก โดย นายธีระวุฒิ ศรีประทุม สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 20. 5 ส กับการทำงาน โดย พว.โศรดา ไชยเมืองเล็น สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 21. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด “Clinic 108 คนสำราญ งานสำเร็จ ทำงานด้วยใจ สำเร็จด้วยทีม” โดย นางนฤมล พูลเพียร นาง ลัดดาวรรณ ป่านเพ็ชร นางภูมิจันทร์ ขูดำ นางพิไลวรรณ พิชัยรัตนวงศ์ และทีมงานประกันสังคม สังกัด งานประกันสังคม
 22. เคล็ด(ไม่ลับ)การทำงาน…เจ๋งเจ๋ง…ที่อยากบอกต่อ…… โดย นางปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ สังกัด หน่วยตรวจที่ 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

บทความเกี่ยวกับ : โควิด 19 (Covid-19)

 1. “เสี้ยววินาทีแห่งรัก” โดย น.ส.พจนีย์ ใจวงค์เป็ง  สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 2. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” โดย น.ส.กตัญญู อุประ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 3. “Work life changes during Covid-19 pandemic” โดย นางสิริรัตน์ เหมือนขวัญ สังกัด หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป
 4. “โควิด-19 บ้านธรรมปกรณ์ : ภารกิจที่ท้าทาย” โดย น.ส.พีรยา พงศ์สังกาจ นางโสภิดา ธรรมชัยกูล น.ส.ชนกานต์ คาบเพ็ชร สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 5. “Covid-19 ระบาดหนักแค่ไหน…หลังปลูกถ่ายไตต้องได้เจอกัน” โดย น.ส.เสาวนีย์ อิ่มอ่อง นางนฤมล สุยะใหญ่ นางฉลองรัตน์ มะโนรี สังกัด พยาบาลหน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม
 6. “Tips & Tricks: การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ของ Cohort ICU โรงพยาบาล” โดย ดร.ผกามาศ บุญญาภิสมภาร สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 7. “ขอบคุณโควิท19 ที่ทำให้รู้ว่า เรากันมากแค่ไหน” โดย นางปาลีรัฐ โตไพบูลย์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 8. “ปันความรู้(ทักษะ)สู้โควิด” โดย พว. สกุญัญา เจริญสิทธิเดชา สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 9. “เคล็ดไม่ลับของการทำงาน เมื่อต้องรับมือกับ COVID-19” โดย พว. สมพร วังเมาหอ สังกัด ผู้ป่วยอายุรมรรมหญิง 3
 10. “เมื่อผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเคมีบำบัดติดเชื้อ COVID -19” โดย หอผู้ป่วยเคมีบำบัด สังกัด หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
 11. “เคล็ดไม่ลับในการสร้างทีมเข้มแข็ง Cohort ICU ตึกโรคปอด” โดย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ สังกัด หอผู้ป่วยโรคปอด

บทความเกี่ยวกับ : เรื่องเล่าทั่วไป

 1. เรื่องเล่าชาว PC “กั๊ดอก” โดย น.ส.ธัญวรัตน์ มณีพรรณ์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 2. เรื่องเล่าชาว PC :สิ่งเล็กๆที่“ปิติสุข” โดย น.ส.ลักษิกา ปัญญา   สังกัด หอผู้ป่วยสุจิณฺโณ 3
 3. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.เรไร พงศ์สถาพร สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 4. 1 เหตุการณ์ที่ประทับใจ โดย น.ส. วิภารัตน์ อุ่นอารมย์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 5. Learning and Sharing: สร้างการเรียนรู้กับผู้ป่วยออสโตมี โดย พว.พรพรรณ สุทธิวงศ์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 6. พลังรักของแม่ โดย พ.ว.พิกุล ทรัพย์พันแสน สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

บทความเกี่ยวกับ : เคล็ดลับการทำงานในวิชาชีพ

 1. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” โดย พว.ยุพดี บุญธรรม สังกัด ศูนย์ศรีพัฒน์
 2. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” โดย นางรุจี รัตนเสถียร สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 3. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.วิลาสินี ดวงอาทิตย์  สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 4. เคล็ดไม่ลับของการเป็นพยาบาลที่มีความสุข โดย นางหทัย ปันมาเรือน   สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 5. พยาบาลในดวงใจ โดย น.ส.อุมาพร จำปาไหล สังกัด งานการผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
 6. เรื่องเล่าของฝ้ายสายมูเตล โดย น.ส.เนตรชนก อุปมา สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 7. บูรณาการความรู้สู่การดูแลแผลในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคร่วมเบาหวาน โดย น.ส.พรรณงาม พิมพ์ชู สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 8. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.พรรณารัฐ อร่ามเรือง  สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 9. เคล็ดไม่ลับของการทำงานที่สุดยอด โดย น.ส.พิงคสิริ อสงไชยวฒันกล สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 10. Daily Life I-SITDOWN การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกทุก วันโดยใช้I-SITDOWN โดย น.ส.เกศรินทร์ แก้วกันตี สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 11. เคล็ดไม่ลับกับการทำงานเป็นทีมผ่านค่านิยม CQIT โดย น.ส.จรรยา บุญจู สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด
 12. “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” โดย น.ส.ทัศนีย์ ธนะศาล  สังกัด หัวหน้าหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง 1
 13. พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยด้วยใจ โดย น.ส.ธัญญา บุราพันธ์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 14. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย น.ส.นิภาพร อุตมง และคณะ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 15. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.ปิยวรรณ แผ่นชัยภูมิ สังกัด หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด
 16. “การพัฒนาตนเองในยุค Disruption” โดย น.ส.พิชญาภา เที่ยงแท้ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 17. การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย น.ส.พุทธชาติ สมณา และคณะ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 18. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.เพ็ญวิสา วงศ์ชมภู สังกัด ภาควิชาเภสัชวิทยา
 19. การพัฒนางานคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานงานประจำเพื่อเป็นหอผู้ป่วยในดวงใจ โดย น.ส.รุจิรัตน์ ผัดวัน สังกัด หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1
 20. เคล็ดลับ….ที่ไม่ลับ….ของScrub nurse โดย น.ส.วรวรรณ ยนต์สุวรรณ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 21. ทำงานเป็นพยาบาลไตให้มีความสำเร็จ โดย น.ส.เสาวรส ปริญญะจิตตะ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ 
 22. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย น.ส.อรพิน จี๋วิ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 23. “ทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส” เคล็ดไม่ลับทํางานให้สุดยอด โดย น.ส.อินทิรา กันทา สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 24. ครองใจ ครองตน ครองคน และ ครองงาน โดย นางจิราภรณ์ ธรรมสรางกรู สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 25. ความรู้โครงการพัฒนาการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลตาม โดย นางณัฏฐิณี เต็มสวัสดิ์ สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม 1
 26. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางนวลอนงค์ หล่อดี สังกัด งานกาพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 27. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis & Septic Shock เชิงรุกด้วย Sepsis Alarm Signs & Ethical Awareness โดย นางนิภากร ไสยมรรคา น.ส.ขวัญฤทัย สายวงค์ยนต์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 28. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางบุปผา จันทรจรัส สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 29. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางมัญชรี ขัตติยะ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 30. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด ด้วยค่านิยม CQIT โดย นางวรัญญา เหลี่ยววิริยกิจ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 31. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้เข้าถึงใจในการดูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โดย นางศุภาพร รัตนสิริ สังกัด งานการพยาบาบผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 32. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางสิริภา บุญอินทร์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 33. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด โดย นางอารยา อินทชัย สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 34. สวัสดีวันจันทร์ โดย นายนิรันดร์ ตาแก้ว สังกัดงานบริหารงานบุคคล
 35. อย่ากลัวเลย… ฉันจะอยู่ที่นี้และดูแลเธอเอง : การดูแลมนุษย>โดยเพื่อนมนุษย>The Human to Human Caring โดย นายกฤติน สอนบาลีเวียงแก้ว สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 36. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมค้นหาความต้องการเชิงรุกของผู้บริการในภาวะวิกฤตของ โดย น.ส.กลัยาณี สิทธิวุฒิ สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2
 37. เมื่อคุณแม่ให้ฉันติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์? โดย พว.จามจุรี สุขสวัสดิ์ พว.ณัฐนีย์ สุรินทร์กาศ สังกัด หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
 38. เคล็ดไม่ลับของ…ปฏิบัติการรวมพลัง ทวงสิทธิ์ามสูบ ขยายพื้นที่ห้ามสูบบุรี่ ณ ห้องฝากครรภ์ โดย นางดลลักษณ์ โรจน์นวเสรี สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 39. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย วิกฤตทางอายุรกรรมให้ได้ผลลัพธ์ที่สุดยอด โดย น.ส.ตุลา วงศ์ปาลี สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 40. Family Meeting การสื่อสารครั้งยิ่งใหญ่ในใจฉัน : Hand – Head – Heart , Multidisciplinary Approach โดย น.ส.ทองรำแพร์ ยะคำปลูก สังกัด หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
 41. How to Suandok Ethical Risk Model and High alert Patients โดย นางทิพวรรณ พิพัฒนเสริญ สังกัด พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1
 42. น้องเลี้ยง สู่พี่เลี้ยงที่น้องรัก โดย น.ส.ทิศาคร คําหมื่น สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 43. การบริหาร ด้วยดวงใจของแม่และลูก โดย นางปาลีรัฐ โตไพบูลย์ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 44. หนูผู้ซึ่งเป็นน้ำครึ่งแก้ว : อยากกรู้ ต้องได้รู้ อยากทำ ต้องได้ทำ : CAN DO ATTITUDE โดย น.ส.พรนภัส ยุทธกิจรัตนา สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 45. เหมยจากอ้อมอกของสวนดอกสู่ อ้อมกอดของขุนเขาบนดอย โดย พ.ว.ยุคนธ์ นิมิตภาคภูมิ / พ.ว.อุษนีย์รัตน์ ดาวแดน สังกัด หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4
 46. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ โดย พ.ว.ศิรินภา คำปวน และ คณะฯ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 47. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงให้ได้ประโยชน์สูงสุดของงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โดย พว.สุดครอง รินจ้อย สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 48. เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด “บริหารอย่างไรให้ได้ใจได้งาน” โดย พว.อรุณศรี มุงเมือง สังกัด หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2
 49. การทำงานที่สุดยอดเพราะมีทีมที่สุดยอด โดย พว.อัจฉราวดี อุเทน สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 50. บทความเล่าเรื่อง : อช.2 ทีมดี มีสุข โดย กรรมการพัฒนาคุณภาพงานหอผู้ป่ วยอายุรกรรมชาย 2 สังกัด งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2
 51. เส้นทางการพัฒนางาน: สู่บันไดแห่งความสำเร็จ โดย พว.จรรยา หมื่นรังษี สังกัด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด
 52. ผู้ป่วยมะเร็งทางเดินน้ำดี ที่ฉันเอื้ออาทร: เคล็ดไม่ลับจากการดูแล โดย พว.วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์ สังกัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 53. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในเด็ก: ต้องใส่ใจ เพราะเด็ก…..ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก โดย นางนฤมล สุยะใหญ่ และทีมพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สังกัด หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม

DOWNLOAD

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine