บทความ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับพันธกิจคณะฯ

เรื่องผู้จัดทำด้านDownload
การพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดพว.รัตนา เฮงสุวรรณ และทีมบริหารการศึกษาDownload
การเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติและการให้คำแนะนำทางอายุรศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์โดยใช้
เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลและผู้ป่วยจำลอง
อ.นพ.ชุติเทพ ทีฆพุฒการศึกษาDownload
Nurse Anesthetist's Blueprint: Fostering Sustainable Excellenceนางสุนทรินทร์ จึงแสงสถิตย์พร และทีมการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ ตามโมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ในการอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วยคณะกรรมการ Excellence in Palliative Care Nursing Serviceการศึกษา
"RAU" กับ นโยบายในการฝึกอบรมแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนางวารุณี คุณเลิศ และทีมการศึกษา
การจัดหลักสูตร International Nursing Practice NSO CMUนางขนิษฐา นิลเนตร และหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมทางการพยาบาลการศึกษา
นวัตกรรมชุดจำลองแผ่นฝึกผ่าระบายฝีหนอง สำหรับนักศึกษาแพทย์นายธวัชชัย ประวิงวงศ์ และทีมการศึกษา
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น AI Chatbot เพื่อประเมินการสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด “ESTIMA”พว.นฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูลวิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการให้ยาลดความดันโลหิตทางหลอดเลือดดำ เพื่อจัดการภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันและพัฒนาคุณภาพในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมองพว.คนึงนิจ กลัดสุข และทีมวิจัยและนวัตกรรม
การเพิ่มผลผลิตการวิจัยที่เป็นเลิศในระดับสากลอย่างเป็นระบบภาควิชาสรีรวิทยาวิจัยและนวัตกรรม
ครงการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการใช้บริการศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทยนายอภิชาติคำทอง และทีมวิจัยและนวัตกรรม
วิจัยและนวัตกรรม
วิจัยและนวัตกรรม