ด้านบริการ

การนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี หัวข้อ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการ โดย อ.พญ.ลลิตา  จุฑารัตนากูล (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)