ด้านบริหาร

การนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564  หัวข้อ ระบบการบริหารภาควิชาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ โดย รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร (หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา)