บทความ “เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด” ประจำปี 2565

 1. ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ_ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
 2. รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อายุรศาสตร์
 3. รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
 4. รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
 5. รศ.พญ.วริยา สุขุประการ
 6. ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์_ชีวเคมี
 7. พว.ชญัญา เทวาดิเทพ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
 8. พว.ยุพดี บุญธรรม_ศูนย์ศรีพัฒน์
 9. นางอิสรีย์ ปัญญาวรรณ_งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 10. นางศุภมาส สุภารัตน_งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 11. นางกันยาพร สุวรรณา_ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 12. น.ส.ธนาภรณ์ คงทะมาตร์_งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
 13. น.ส.วรัญตรี คำฝั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา
 14. นายนนทชา จันทูร_ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 15. นายนนทชา จันทูร
 16. นิยม สุวรรณวงศ์
 17. นายศรีทัย สีทิพย์    งานบริการกลาง
 18. รุจี รัตนเสถียร
 19. น.ส.ธัญวรัตน์ มณีพรรณ์ หอผู้ป่วยสุจิณฺโณ 3
 20. น.ส.ลักษิกา ปัญญา  หอผู้ป่วยสุจิณฺโณ 3
 21. อุมาพร จำปาไหล   งานการผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

ขอความกรุณาคณะกรรมการทุกท่านอ่านบทความที่ผู้ประกวดได้ส่งมาเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในวันประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 801 เวลา 13.30 น.

พิจารณาให้คะแนนบทความ