สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 30401 วันที่ 8 เมษายน 2565

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ impact analysis และการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม Social Return on Investment (SROI) วิทยากรโดย อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ (รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์)

หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในระดับมาตรฐานสากล และการรับรอง ISO 30401 วิทยากรโดย อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ (รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย)

หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในระดับมาตรฐานสากล และการรับรอง ISO 30401 วิทยากรโดย อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี)

กิจกรรม MED CMU KM DAY ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยาย หัวข้อ Personal Growth – ทักษะที่ทุกคนต้องมีในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย : คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บรรยาย หัวข้อ “พูดด้วยภาพ” เทคนิคการทำ presentation แบบ professional วิทยากรโดย : พญ.สุธาพร  ล้ำเลิศกุล (อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ แบบ Idol ของคุณวิทยากรโดย : ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ แบบ Idol ของคุณวิทยากรโดย : รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)