การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การะบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid-19 ของหอผู้ป่วยโรคปอด