ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา

 
หน่วยประสานสิทธิ์
งานบริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 โดย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เห็นว่าจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานเรียกเก็บและให้บริการ 

 ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภ าพถ้วนหน้า
โดยตรง จึงได้ให้หน่วยประสานสิทธิ์ มาปฏิบัติงานใกล้กับสำนักงานผู้อำนวยการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหอผู้ป่วยในการขออนุมัติค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ และค่าตรวจพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติในการมาติดต่อเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบสิทธิต่างๆ ชึ่งเป็นการให้บริการครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันหน่วยประสานสิทธิ์ ได้รับการรับการมอบหมายจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้รับผิดชอบงานที่ให้บริการด้านสิทธิ การตรวจสอบและเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประกันแรงงานต่างด้าว รวมถึงผู้ป่วยประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ป่วยประกันชีวิต ผู้ป่วยอุบัติเหตุกลุ่ม ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งผู้ป่วยที่เป็นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เองและที่ส่งต่อมาจาก 117 โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในภาคเหนือ นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยสนับสนุนงาน Disease Management ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคเลือดออกง่าย STEMI,Stroke,CAPD,HIVและ Kidney Transpantation และ Utilization Review ด้านการนำข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ไปบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ตามความจำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า โดยคำนึงเหตุผลทางการแพทย์ คุณภาพในการรักษาพยาบาล โดยแยกการให้บริการดังต่อไปนี้สำนักงานหน่วยประสานสิทธิ์(ติดงานคลังโทร.0-5393-5151,0-5393-6210)ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน(ติดสำนักงานผู้อำนวยการโทร.0-5393-5602,0-5393-6190)ศูนย์ประกันชีวิตและFax Claims(ติดสำนักงานผู้อำนวยการโทร.0-5393-5602,0-5393-6190)ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอกชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบาีมี โทร.053-936535,6578,6575,6577