สถิติโรงพยาบาล (ดูได้เฉพาะ Inranet)

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

              นายณัฐธศิษฏิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงพยาบาลราชเวช จังหวัดเชียงใหม่    ในโอกาสมาศึกษาดูงานเรื่องเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  การให้รหัสโรค และการเรียกเก็บ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2563   ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

การให้บริการแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.”


ชั้นใต้ดิน อาคารตะวัน กังวานพงศ์ สามารถลงบันไดตรงข้ามลิฟท์ หน้าห้องเจาะเลือด (เบอร์ 11 )

 

Center Service Customer : CSC   ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.”

 

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

งานเวชระเบียนและสถิติ ห้องเบอร์ 19 

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.”

 

“นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 16.00- 08.00 น.”

 

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

141090583-call-phone-icon-telephone-icon-vector-design-symbol

Contacts

ธุรการ 053-936537

Office location pin

ชั้นใต้ดิน อาคารตะวัน กังวานพงศ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Line

ช่องทางติดต่อ  Official