เป็นศูนย์การแพทย์ด้านโรคหัวใจซับซ้อนที่เป็นเลิศ โดยยึดหลักคุณธรรม คุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล ให้บริการด้านการรักษา วิจัย และการฝึกอบรม ตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ซึ่งประกอบด้วยอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักเทคโนโลยีทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด มาทำงานร่วมกันแบบ สหสาขา เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่ผู้ป่วยใน 17 จังหวัดภาคเหนือ