มาตรวจครั้งแรก

มารับบริการครั้งแรก

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและญาติ เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลครั้งแรก

บริการตรวจรักษา

บริการตรวจรักษา

รายชื่อห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คลินิกโรคไข้หวัด

คลินิกโรคไข้หวัด

คลินิกพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด ไอ เจ็บคอ น้ำมูก รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19