ยินดีต้อนรับสู่
วิสัยทัศน์
หน่วยทะเบียนมะเร็ง เป็นแหล่งข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
พันธกิจ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และผู้ป่วยมะเร็งของจังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยทะเบียนมะเร็งมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และมีการพัฒนางานเพื่อให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
หัวหน้าหน่วยทะเบียนมะเร็ง

Data Dashboard

กระดานนำเสนอข้อมูล

E-Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more

null

Read more