คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี2566

1. แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลรักษา HIV

2. แต่งตั้งกรรมการทีมนำทางคลินิกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย รพ. (เพิ่มเติม)

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

4. ยกเลิกและแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

5.แต่งตั้งกรรมการทีมนำทางคลินิกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย รพ. (เพิ่มเติม)

6.ยกเลิกและแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเฉพาะเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุมัติซ้ำและภัยสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะทำงานด้านการเฝ้าระวังและตอบโต้เร็วโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัตซ้ำและภัยสุขภาพ

7.ยกเลิกและแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

8.ยกเลิกและแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินขับเคลื่อน Hand hygiene Excellence Award

 

ปี2565

1. คณะกรรมการ Cross Functional Frontline Team

2. ที่ปรึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคุณภาพประชุมวิชาการ Med Cmu Quality Fair ปี 65

3. ยกเลิกและแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ

4. ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Venous Thromboembolism:VTE

5. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน จป

6. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

7. คณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ VTE เพิ่มเติม

8. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบยาและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาของ เพิ่มเติมอนุกรรมการยาเพิ่มเติม(พ.ย.65)

ปี2564

 1. กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการทำงานของผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล
 2. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ

ปี2563

 1. กรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพิ่มเติม
 2. กรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพิ่มเติม
 3. กรรมการ CLT บริการผ่าตัด
 4. กรรมการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพิ่มเติม
 5. กรรมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของโรงพยาบาล เพิ่มเติม
 6. กรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพิ่มเติม
 7. คณะกรรมการเวชระเบียน เพิ่มเติม
 8. กรรมการดำเนินงานเฉพาะเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและภัยสุขภาพ
 9. คณะทำงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านลูกค้าและผู้รับผลงานของโรงพยาบาล
 10. คณะทำงานพัฒนาแนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
 11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของโรงพยาบาล เพิ่มเติม
 12. กรรมการพัฒนาระบบยาและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาของโรงพยาบาลเพิ่มเติม
 13. ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
 14. คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านลูกค้าและผู้รับผลงานของโรงพยาบาล เพ่ิมเติม