งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

1508396243220

ดร.แววดาว ทวีชัย
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

IMG_20191001_135525_resized_20191001_015655106

นางสาวชไมพร ปินใจ
พยาบาล

1508396263188

นางยุวรีย์ นันทประเสริฐ
พยาบาล

1508396257351

นางวิมลมาศ อินตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1508396261136

นางเรณู ปุณวัต
พนักงานธุรการ

CORN69

นายวีระพงศ์ สมบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ