sittipong moraray

04 กุมภาพันธ์ 2020

ไม่มีความเห็น

Home คู่มือ Qlik Sense Desktop

ตอนที่ 9 : สร้าง App (Building an App)

ตอนที่ 9 : สร้าง App (Building an App)

1. เปิดโปรแกรม Qlik Sense Desktop คลิก Create new app เพื่อสร้างแอพใหม่

2. จากนั้นตั้งชื่อแอพ เช่น Beginner คลิก Create

3. Dialog ยืนยันการสร้างแอพจะปรากฏขึ้น คลิก Open app เพื่อเปิดแอพ

4. จะแสดงหน้าต่าง App Overview ของแอพนั้นๆ