สำนักงาน

Address: 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารราชนครินทร์ ชั้น M ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-936362

E-mail: ghrc.cmu@gmail.com

Social Media