จุลสารคนหลังบ้าน

Read More

การบริการ

Read More

ประชาสัมพันธ์

Read More

วิสัยทัศน์

บริการให้การบริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลในดวงใจ

พันธกิจ

สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

คุณศรีทัย  สีทิพย์
(พยาบาลวิชาชีพ)
หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล

บริการหอผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รับส่งผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัดเย็บและซ่อมผ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จุลสารคนหลังบ้าน