ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมและส่งผลงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หัวข้อการส่งผลงาน

 1. การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/การจัดการความรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษา
 2. การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/การจัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัย
 3. การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/การจัดการความรู้ สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
 4. การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/การจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ

การจัดรูปแบบข้อความ ตัวหน้งสือ

 1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับภาษาอังกฤษ ตามหลักราชบัณฑิตสถาน ให้หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่นศัพท์ทางวิชาการไม่มีคำแปล หรือคำที่ใช้แล้วทำให้เข้าใจง่ายขึ้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ
 2. ขนาดของต้นฉบับ A4 ตัวหนังสือ TH SarabunPSK และพิมพ์โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด เป็นแบบ single space (หนึ่งเท่า)
 3. ชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
 4. ชื่อผู้จัดทำ/คณะทำงาน ผลงานที่เสนอ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ
 5. หัวข้อหลัก (ถ้ามี) ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
 6. จำนวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 2 หน้า รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
 7. ใส่เลขหน้า กำกับทุกหน้าตรงกลางด้านล่างของกระดาษ A4
 8. การส่งต้นฉบับ ผู้เสนอผลงานส่งต้นฉบับในรูปแบบของอิเลคทรอนิคส์ไฟล์แนบ “.pdf” (PDF file)

รายละเอียดผลงานสำหรับใช้เตรียมต้นฉบับการนำเสนอโปสเตอร์

1.ชื่อเรื่อง

2.แนวปฏิบัติที่ดี/ องค์ความรู้สำคัญ/ นวัตกรรม ในด้าน

สอดคล้องกับพันธกิจด้าน

 • Medical excellence พัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ
 • Education excellence  พัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ
 • Discovery  excellence  พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเลิศ
 • Sustainable organization  พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

3.ชื่อผู้จัดทำ

4.สังกัดหน่วยงาน, ส่วนงาน

5.บทนำ/ ที่มาและความสำคัญ

6.วัตถุประสงค์

7.วิธีการ/ กระบวนการ

8.ผลลัพธ์

9.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

10.ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า

11.คำสืบค้น ( ไม่เกิน 6 คำสืบค้น)

ส่งไฟล์ต้นฉบับ A4 และไฟล์นำเสนอ Poster (ขนาด 90*140 cm)ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้นำเสนอในรูปแบบ Oral presentation ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม