ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ

ศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งและดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดย รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล ในการให้บริการผู้บาดเจ็บ ในทุกระยะของการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐานสากล

บริการรักษาพยาบาลที่ครบวงจรและต่อเนื่อง

การเข้าถึงบริการ

รับดูแลผู้บาดเจ็บที่นำส่งมาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บาดเจ็บที่ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งทางบกและทางอากาศ เพื่อเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บที่ซับซ้อน รุนแรง

การดูแลในระยะวิกฤต (Critical care)

โดยทีมสหสาขาที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การดูแลในระยะกลาง หรือระยะฟื้นฟู (Intermediate care)

ด้วยความเข้าใจ ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม มีโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพ และการสอนทักษะสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บรุนแรง และมีความพิการหลงเหลือจากการบาดเจ็บ